Copyrights

Copyrights website huet bois (01/05/2016)

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website van HUET BOIS wordt onderworpen aan het naleven van de algemene voorwaarden die hierna beschreven worden. Door zich toegang te verschaffen tot deze site verklaart u kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Kwaliteit van de informatie en de dienst, beperking van de aansprakelijkheid

De onderneming HUET BOIS besteedt de grootste aandacht aan het maken van de website. Ze garandeert echter niet de correctheid van de informatie die erop vermeld wordt. De gebruiker is zich er ook bewust van dat deze informatie gewijzigd kan worden zonder voorafgaand bericht. Bijgevolg ziet HUET BOIS af van elke aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website of het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden.

De aandacht van de bezoeker wordt gevestigd op het feit dat de tarieven en de prijzen die eventueel op de website vermeld worden louter informatief zijn. Voor een officieel bestek of een offerte neemt u rechtstreeks contact op met HUET BOIS (info@huetbois.be – Tel.: +32 (0)86 455 055).??De hyperlinks op de website die de gebruikers naar andere websites leiden, behoren niet tot de aansprakelijkheid van HUET BOIS voor wat betreft de inhoud van deze websites. De risico's die verband houden met deze websites liggen volledig bij de gebruiker. Deze zal zich aanpassen aan hun gebruiksvoorwaarden. ??Daarnaast kan HUET BOIS niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de internetadressen of domeinnamen die op de website staan?? Ondanks de inspanningen de geleverd worden om een onderbreking door technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen, ziet HUET BOIS af van elke aansprakelijkheid voor onderbrekingen van de diensten of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-out, logo's, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen van de website worden beschermd door het auteursrecht of wanneer het een databank betreft door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van HUET BOIS en de merken die verkocht worden door de onderneming of, indien van toepassing, een derde waarvan HUET BOIS de noodzakelijke toestemming heeft gekregen.?? In het tegengestelde geval mogen de tekst of de cijfers die voorkomen op de website gratis, maar middels vermelding van de bron, gebruikt worden en enkel voor een gebruik dat noch commercieel, noch publicitair is. Iedere kopie met commercieel of publicitair karakter van deze informatie, alsook alle vormen van gebruik en het kopiëren van andere rechtgevende elementen van de website zoals de grafische vormgeving, de foto's, de video's, de animaties, de geluiden of de informaticatoepassingen zijn daarentegen ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke vraag hierover dient schriftelijk gericht te worden aan HUET BOIS (info@huetbois.be – Fax +32(0)86 455 554).

Aanmaak van hyperlinks naar de website

HUET BOIS staat zonder voorafgaande toestemming de aanmaak van surface links toe, die verwijzen naar de startpagina van de website of naar elke andere pagina ervan. Een beroep op alle technieken met het oog op het insluiten van de ganse website of een deel ervan in een andere website waarbij de exacte oorsprong van de informatie gedeeltelijk gemaskeerd wordt of waarbij dit tot verwarring kan leiden over de afkomst van de informatie, zoals framing of inlining, vereist de schriftelijke toestemming van HUET BOIS. Elke vraag hierover dient schriftelijk gericht te worden aan HUET BOIS (info@huetbois.be – Fax +32(0)86 455 554).

Uitgezonden informatie

Zend geen informatie uit die volgens het Rechtsgebied waar de Website naar verwijst illegaal, bedreigend, lasterlijk, obsceen, schandalig, uitdagend of blasfemisch is alsook geen informatie die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Piraterij

Elke poging tot of handeling van piraterij van de website HUET BOIS is onderhevig aan gerechtelijke vervolging voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne (België).